Spracovanie osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných údajov

Vážení zákazníci,  

dňa 25.5.2018 vstúpuje do platnosti nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), a preto Vás chceme informovať akým spôsobom s Vašimi osobnými údajmi nakladáme, aké máte práva vo vzťahu k tomuto spracovávaniu a ako ich môžete uplatniť.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť KPP COMPANY, so sídlom Štefánikova 699, 90501 Senica, IČO 45 45 3616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo 25308/T (ďalej len „spoločnosť KPP COMPANY“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť KPP COMPANY môžete kontaktovať v súvislosti s informáciami k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom emailu: info@profisvietidla.sk, alebo telefonicky na čísle 0948 42 77 40.  

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva:

(i)            na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti KPP COMPANY), 

(ii)           na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je 

(i)            v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a 

(ii)           v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je 

(i)            v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru

(ii)           v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti KPP COMPANY.


Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť UČTO DATA, spol. s r.o., so sídlom Robotnícka 109 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 36250465, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 13638/Tako poskytovateľ účtovníckych služieb.

 • spoločnosť CHIRASYS, spol. s r.o., so sídlom nám.Dr.A.Schweizera č.194, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 31 444 458, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 1702/Rako dodávateľ IT systému pre skladové a ekonomické hospodárstvo a pokladničný systém

 • spoločnosť Netix Solutions, s. r. o. so sídlom Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 19299/P, ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém pre eshop,

 • spoločnosť eVisions Advertising s.r.o., so sídlom Jankovcová 1569/2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapísaná v živnostenskom registri ako prevádzkovateľ poskytujúci seo a iné marketingové služby súvisiace s optimalizáciou eshopu, 

 • spoločnosť tenus, s.r.o., Robotnícka 109, 90501 Senica, Slovenská republika, IČO: 47 417 196, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 32883/T ako poskytovateľ odberného miesta pre zákaznícke objednávky spoločnosti KPP COMPANY. 

 • ďalej kuriérske a doručovateľské spoločnosti

 • orgány štátnej a finančnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti KPP COMPANY.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu / predaj na kamennej predajni

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru / cenové ponuky

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru / spracovania cenovej ponuky nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke / cenovej ponuke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru / spracovanie cenovej ponuky.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku / cenovú ponuku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky / cenovej ponuky. 

d.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť CHIRASYS, spol. s r.o., so sídlom nám.Dr.A.Schweizera č.194, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 31 444 458, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 1702/Rako dodávateľ IT systému pre skladové a ekonomické hospodárstvo a pokladničný systém

 • spoločnosť Netix Solutions, s. r. o. so sídlom Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 19299/P, ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém pre eshop,

 • spoločnosť eVisions Advertising s.r.o., so sídlom Jankovcová 1569/2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapísaná v živnostenskom registri ako prevádzkovateľ poskytujúci seo a iné marketingové služby súvisiace s optimalizáciou eshopu, 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
 
e.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na poskytnutie podpory. 

 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť CHIRASYS, spol. s r.o., so sídlom nám.Dr.A.Schweizera č.194, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 31 444 458, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 1702/Rako dodávateľ IT systému pre skladové a ekonomické hospodárstvo a pokladničný systém

 • spoločnosť Netix Solutions, s. r. o. so sídlom Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 43 78 3627, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 19299/P, ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém pre eshop,

 • spoločnosť eVisions Advertising s.r.o., so sídlom Jankovcová 1569/2c, 170 00 Praha, Česká republika, IČO 028 11 006, zapísaná v živnostenskom registri ako prevádzkovateľ poskytujúci seo a iné marketingové služby súvisiace s optimalizáciou eshopu, 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f.    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g.    Súťaže na Facebooku

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

h.    Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť KPP COMPANY bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

i.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti KPP COMPANY

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti KPP COMPANY nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou KPP COMPANY, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti KPP COMPANY, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti KPP COMPANY.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti KPP COMPANY. Oprávneným záujmom spoločnosti KPP COMPANY je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti KPP COMPANY.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

·      súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti KPP COMPANY uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

j.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti KPP COMPANY

Spoločnosť KPP COMPANY spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti KPP COMPANY.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KPP COMPANY je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou KPP COMPANY.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

·      daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti KPP COMPANY:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 

 

   

 

 

Platobne metody